IP của bạn là: 172.70.38.77

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien-nhe/415-cap-mang-sino-cat6-utp-4-doi.htm Cáp mạng SINO CAT6 UTP 4 đôi, Vật tư điện nhẹ STAPHONE